Gạch ngói » Ngói CPAC

Ngói màu CPAC Tropical Tan M004

–   Kích thước toàn bộ: 330 x 420 mm –   Độ dốc tối thiểu: 17 độ –   Độ dốc tối đa: 90 độ –   Độ dốc tối ưu: 30 độ – 35 độ –   Phần phủ (chồng mí) tối thiểu: 80 mm –   Khoảng cách mè cho phép: 320 – 340 mm –   Số lượng […]

Ngói màu CPAC Tawny Brick M005

–   Kích thước toàn bộ: 330 x 420 mm –   Độ dốc tối thiểu: 17 độ –   Độ dốc tối đa: 90 độ –   Độ dốc tối ưu: 30 độ – 35 độ –   Phần phủ (chồng mí) tối thiểu: 80 mm –   Khoảng cách mè cho phép: 320 – 340 mm –   Số lượng […]

Ngói màu CPAC Earth Tone M013

–   Kích thước toàn bộ: 330 x 420 mm –   Độ dốc tối thiểu: 17 độ –   Độ dốc tối đa: 90 độ –   Độ dốc tối ưu: 30 độ – 35 độ –   Phần phủ (chồng mí) tối thiểu: 80 mm –   Khoảng cách mè cho phép: 320 – 340 mm –   Số lượng […]

Ngói màu CPAC Green Leaf M014

–   Kích thước toàn bộ: 330 x 420 mm –   Độ dốc tối thiểu: 17 độ –   Độ dốc tối đa: 90 độ –   Độ dốc tối ưu: 30 độ – 35 độ –   Phần phủ (chồng mí) tối thiểu: 80 mm –   Khoảng cách mè cho phép: 320 – 340 mm –   Số lượng […]

Ngói màu CPAC Caribbean Breeze M016

–   Kích thước toàn bộ: 330 x 420 mm –   Độ dốc tối thiểu: 17 độ –   Độ dốc tối đa: 90 độ –   Độ dốc tối ưu: 30 độ – 35 độ –   Phần phủ (chồng mí) tối thiểu: 80 mm –   Khoảng cách mè cho phép: 320 – 340 mm –   Số lượng […]