Gạch ngói » Ngói DCI – Secoin

Ngói màu phẳng DT10

– Số lượng sử dụng (viên/m2): 9 – Trọng lượng: 4kg

Ngói màu phẳng DD01

– Số lượng sử dụng (viên/m2): 9 – Trọng lượng: 4kg

Ngói màu sóng DB08

– Số lượng sử dụng (viên/m2): 9 – Trọng lượng: 4kg

Ngói màu sóng X01

– Số lượng sử dụng (viên/m2): 9 – Trọng lượng: 4kg

Ngói màu sóng C06

– Số lượng sử dụng (viên/m2): 9 – Trọng lượng: 4kg

Ngói màu sóng XX01

– Số lượng sử dụng (viên/m2): 9 – Trọng lượng: 4kg

Ngói màu sóng XM1315

– Số lượng sử dụng (viên/m2): 9 – Trọng lượng: 4kg